Boka

Bokningsvillkor

Allmänna villkor för uthyrning av husvagnsplats/stuga/lägenhet/rum (objektet).

Vem är ansvarig?

Ansvarig uthyrare är Pensionat Lövängen (PL). Som uthyrare är vi skyldiga se till att:
- Du får en skriftlig bekräftelse på Din bokning,
- objektet stämmer med beskrivningen,
- Du informeras om alla väsentliga förändringar som rör Din bokning,
- Du får disponera objektet från kl. 15.00 avtalad ankomstdag till kl. 11.00 avresedagen, om inget annat bekräftats.
Om Du inte är nöjd med objektet så är det PL Du skall vända dig till. Läs mer om detta nedan

När blir min bokning bindande?

Både PL och Du är bundna vid hyresavtalet så snart vi bekräftat bokningen och Du betalat 25 % av hyresbeloppet (anmälningsavgiften).
För hyresavtalet gäller dessa allmänna villkor.

När skall jag betala?

Om Du bokat tidigare än 40 dagar i förväg skall Du betala 25% av hyresbeloppet (anmälnings-avgiften) inom 10 dagar från bokningstillfället. Resten av hyresbeloppet skall betalas senast 40 dagar före avtalad ankomstdag.
Om Du bokat senare än 40 dagar i förväg skall hela hyresbeloppet betalas inom 7 dagar från bokningstillfället.
Vid "sista-minuten-bokning" = bokning som skett kortare tid än en vecka före ankomstdag skall hela hyresbeloppet betalas omgående.
Betalning anses ha skett den dag PL erhållit pengarna.

Vad händer om jag inte betalar i tid?

Om Du inte betalar anmälningsavgiften i tid har vi rätt att stryka Din bokning.
Om Du missar betalning av det resterande hyresbeloppet räknas det som en avbokning från Din sida och då gäller reglerna för avbokning.

Vad gäller om jag vill avboka?

Du kan avboka muntligen eller skriftligen till oss, eller till det ställe som tog emot Din bokning. Vi är skyldiga att bekräfta Din avbokning skriftligen.
Om Du avbokar tidigare än 40 dagar före avtalad ankomst, behöver Du inte betala mer än en expeditionsavgift på 500:-. Om Du redan hunnit betala mer än vad Du i så fall blir skyldig att betala, så får Du omedelbart tillbaka mellanskillnaden från den Du betalade till.
Om Du avbokar 40 dagar eller senare före avtalad ankomst, måste Du betala 90% av hyresbeloppet. Om vi lyckas hyra ut objektet till någon annan, återbetalar vi till Dig ett belopp som motsvarar den nya hyresgästens hyra, med avdrag för en expeditionsavgift på 500:-.

Men om det händer mig nåt?

Du kan skydda dig mot avbeställningskostnaden genom att köpa ett avbeställningsskydd. Det kostar 295:- per objekt och innebär att Du, om något av de fall som anges nedan inträffar, kan avboka fram t.o.m. dagen före avtalad ankomst mot en expeditionsavgift på 500:- per objekt.
Avgiften för avbeställningsskydd återbetalas ej.
Avbeställningsskyddet gäller i följande fall, som inte får ha varit kända när Du bokade:
a) Dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art, som drabbat dig själv make/maka, sambo familj eller medresenär. b) inkallelse till krigsmakten eller civilförsvaret.
c) det inträffar någon annan allvarlig händelse utanför Din kontroll, som Du inte kunde förutse när Du bokade och som medför att det inte är rimligt att begära att Du skall stå fast vid Din bokning, t.ex. omfattande eldsvåda eller översvämning i Din bostad.
Du måste kunna styrka ditt förhinder med intyg från t.ex. läkare, myndigheter eller försäkringsbolag. Intyg som inkommer senare än 7 dagar efter avbeställningsdatum beaktas ej.

Vad har jag för rättigheter?

Om vi inte tillhandahåller objektet i avtalat skick, eller vid rätt tidpunkt och inte klarar av att erbjuda Dig ett annat likvärdigt objekt, så har Du rätt att säga upp hyresavtalet. Vi måste då betala tillbaka allt det Du betalat till oss för objektet, med avdrag för den nytta Du kan ha haft av objektet.
Istället för att säga upp avtalet kan Du begära att vi sätter ned hyran.
Om Du har klagomål på objektet skall Du framföra detta till värden eller dennes ställföreträdande så snart som möjligt och senast inom två dagar från ankomstdagen.
Fel som uppstår under vistelsen skall Du anmäla omgående på plats så att värden får en chans att rätta till det.
Klagomål och fel som inte framförs inom angiven tid har Du inte rätt att göra gällande och således inte heller rätt att kräva ersättning för.
Anspråk på ersättning skall, för att vinna beaktande, göras till PL inom 10 dagar efter hyrestidens utgång och skall avfattas skriftligt.

Vad har jag för skyldigheter?

  • Du måste vårda objektet väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller. Du ansvarar själv för alla skador som uppstår på fastigheten och dess inventarier, genom att Du, eller någon i ditt sällskap varit vårdslös.
  • Det är inte tillåtet att röka eller ha husdjur utan skärskilt tillstånd i stugan/lägenheten.
  • Du måste städa före avresan om inte annan överenskommelse är gjord. Vid utebliven städning kommer en kostnad att debiteras.
  • Du får inte använda objektet till något annat än vad som avtalades vid bokningen (vanligtvis fritidsändamål) och Du får inte låta fler personer övernatta i stugan/lägenheten eller på tomten, än vad Du uppgav i bokningen. Alla personer skall uppges vid bokningstillfället.
  • Om klagomål angående störande uppträdande från Dig eller någon i Ditt sällskap inkommer till oss har vi rätt att omedelbart vräka Dig och Ditt sällskap om rättelse ej sker omedelbart efter tillsägelse. Samma regler gäller också där det vistas för många personer än antalet som är tillåtet för objektet. I inget av fallen sker återbetalning för resterande hyrestid, däremot är Du som gäst skyldig att ersätta oss för kostnader som föranletts av det ovannämnda.
  • Om Du har något klagomål gällande objektet skall Du i första hand kontakta värden så att eventuella oklarheter kan lösas under Er vistelse.
  • Du skall vid bokningstillfället uppge om Du lider av någon typ av allergi så vi som förmedlare har möjlighet att hitta rätt objekt till Dig.

Krig, naturkatastrofer, strejker m.m:

Både Du och vi har rätt att träda ifrån hyresavtalet om objektet inte kan tillhandahållas på grund av krigshandlingar, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten- eller energitillförseln, eldsvåda eller andra liknande händelser, som varken Du eller vi kunnat förutse eller påverka.

Vad händer om vi inte kommer överens?

Vänd dig direkt till PL med eventuella klagomål. Tänk på att Dina möjligheter att få rättelse kan minska om Du dröjer med att klaga. Om vi inte kommer överens kan Du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden. Den består av en opartisk ordförande och ett antal representanter för researrangörer och konsumenter. Konsumentvägledaren i Din kommun kan hjälpa dig.

Allergiker

PL fråntar sig allt ansvar för att tidigare gäster - i strid mot gällande bestämmelser - kan ha rökt eller medfört husdjur till objektet.

Lag- och prisändringar

Vi reserverar oss för lagändringar och prisändringar som ligger utanför vår kontroll.
©2014 - 2021 Fritids AB Ljugarn
+46 (0) 706-49 30 11
info@ljugarn.com
Storvägen 64, 623 65 Ljugarn

Hemsida av Mexond